Noregs Mållag 23. SEPTEMBER 2021

Framside Kvifor nynorsk? Kva er ein nynorskklasse? Korleis lagar ein nynorskklassar? Døme på brev Rettar og lovreglar Peikarar Kontakt

Rettar og lovreglar

"

Vilkår for ein parallellklasse
Om du bur i eit bokmålsområde er det ikkje dermed sagt at ungane dine er nøydde til å få opplæring på bokmål. For å få til nynorsk parallellklasse må dette vilkåret vere oppfylt: - foreldra til minst 10 elevar må krevje det

Kva seier lova om parallellklasse
Reglane for parallellklassar med anna opplæringsmål enn det som er hovudmål for skulen finn ein i Opplæringslova.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova),

§ 2-5. Målformer i grunnskolen, 4. leddet:
«Når minst ti elevar på eitt av klassetrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa. Når elevane er spreidde på fleire skolar i kommunen, vedtek foreldra med vanleg fleirtal kva skole tilbodet skal givast ved.»
Ein kan altså opprette parallellklassar på alle klassestega i barneskulen, og det finst døme på at klassar har blitt delt etter 1. klasse.

§ 8-1. Skolen
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.»

Dette vil seie at:
- Alle skuleelevar har rett til å gå på den nærmaste skulen. Det vil seie at dersom det er ti foreldre eller fleire innanfor ein skulekrins som ynskjer nynorsk, har dei rett til å starte ein slik klasse.

- Dersom det er minst 10 foreldre innanfor ein skulekrins og minst 10 foreldre innanfor ein annan skulekrins som ynskjer nynorskklasse for borna sine, skal kommunen skipe nynorskklasse på kvar skule.

- Dersom det minst ti foreldre som ynskjer nynorskklasse, men der borna soknar til fleire skular, har foreldra sjansen til å samle elevane på éin skule.

- Kommunen har korkje rett eller plikt til å gjere noko anna enn det foreldra vil.


© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS